Skoči na glavno vsebino

Organi šole

ORGANIZACIJSKA SHEMA ŠOLE

 1. Svet šole
 2. Ravnateljica
 3. Svet starše
 4. Strokovni organi
  • Učiteljski zbor
  • Oddelčni učiteljski zbor
  • Strokovni aktivi
  • Razredniki

SVET ŠOLE

Pristojnosti Sveta šole:

 • imenuje in razrešuje ravnatelja šole;
 • sprejema program šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi;
 • potrdi program dela, finančni in kadrovski načrt;
 • sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole;
 • odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov šole;
 • obravnava poročila o vzgojni in izobraževalni problematiki;
 • odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja;
 • obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, sindikat, svet staršev, skupnost učencev šole;
 • opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

 

SVET ZAVODA:

 • Alenka Brilej predstavnica staršev
  Mateja Retelj Gramc predstavnica staršev
  Martin Mavsar predstavnik staršev
  Veronika Simončič predstavnica zaposlenih
  Anja Gantar predstavnica zaposlenih
  Nataša Libenšek predstavnica zaposlenih
  Petra Hotko predstavnica zaposlenih
  Klemen Leban predstavnik zaposlenih
  Božidar Resnik predstavnik ustanovitelja
  Karel Kerin predstavnik ustanovitelja
  Vida Slivšek predstavnik ustanovitelja

 

RAVNATELJICA

Ravnatelj, kot pedagoški vodja in individualni poslovodni organ, vodi in usmerja šolo v skladu z zakoni, statutom in drugimi akti šole. Skrbi za izvajanje zakonitih sklepov Sveta šole, Sveta staršev in njihovih izvršilnih organov. Prav tako skrbi za izvrševanje delovnega programa, sodeluje z Ministrstvom za šolstvo, Zavodom za šolstvo, Oddelkom za družbene dejavnosti občine Krško in izvršuje sklepe ustanovitelja.

Ravnatelj opravlja naslednje naloge:

 • organizira, načrtuje in vodi delo vrtca oziroma šole,
 • pripravlja program razvoja vrtca oziroma šole,
 • pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo,
 • je odgovoren za uresničevanje pravic otrok ter pravic in dolžnosti učencev, vajencev, dijakov, študentov višje šole in odraslih,
 • vodi delo vzgojiteljskega, učiteljskega in predavateljskega zbora,
 • oblikuje predlog nadstandardnih programov,
 • spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
 • organizira mentorstvo za pripravnike,
 • prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu vzgojiteljev oziroma učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
 • predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive,
 • odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
 • spremlja delo svetovalne službe,
 • skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
 • obvešča starše o delu vrtca oziroma šole in o spremembah pravic in obveznosti učencev, vajencev in dijakov,
 • spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev, vajencev oziroma dijakov ter študentov višje šole,
 • odloča o vzgojnih ukrepih,
 • zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,
 • zastopa in predstavlja vrtec oziroma šolo in je odgovoren za zakonitost dela,
 • določa sistemizacijo delovnih mest,
 • odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
 • skrbi za sodelovanje šole s šolsko zdravstveno službo in
 • je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samo-evalvaciji šole oziroma vrtca,
 • opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.

 

SVET STARŠEV

Starši, člani Sveta staršev, prinašajo pobude in prenašajo sklepe v oddelčne skupnosti, spremljajo delo preko Sveta zavoda ter vsestransko aktivno sodelujejo pri oblikovanju dela in življenja na šoli. Lahko se vključujejo tudi v donatorske akcije, ki jih vodi šola, in po svojih močeh prispevajo k zagotavljanju čim boljših razmer za delo in življenje na šoli. Prvi sestanek sveta staršev v šolskem letu skliče ravnatelj, nato pa svet sklicuje predsednik Sveta staršev samoiniciativno neodvisno od ravnatelja, seveda pa lahko v dogovoru in sodelovanju z njim. Pristojnosti sveta staršev so naslednje:

 • predlaga nadstandardne programe,
 • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
 • sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter poda mnenje o letnem delovnem načrtu,
 • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
 • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
 • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
 • voli predstavnike staršev v svet šole,
 • lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
 • v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
 • Svet staršev sestavljajo predstavniki vseh oddelčnih skupnosti: (to so še stari)

Predstavniki sveta staršev v šolskem letu 2023/2024:

Oddelek Ime in Priimek
1., 2., 3. razred Špela Čepin
3.,4. razred Primož Sintič
5. razred Mojca Dreo
6. razred Josipa Kuhar
7. razred Blaž Les
7., 8. razred Živko Škorc
9. razred Irena Glogovšek
PP A Adisa Hotič
PP B Marjana Zagorc
PP C Lidija Lubšina Krese
PP Č Maja Grilc
PP D Robert Tratnik
PP E Katarina Kukovičič Unetič
PP F Alenka Jankovič
PP G Alenka Brilej
PP H Nina Režman
PP I Jasmina Flac

STROKOVNI ORGANI V JAVNI ŠOLI

Učiteljski zbor

Učiteljski zbor sestavljajo  strokovni delavci šole.

Učiteljski zbor:

 • obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom,
 • daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
 • predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,
 • odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
 • daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja,
 • daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja,
 • odloča o vzgojnih ukrepih,
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom,
 • obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku,
 • oblikuje program za delo z učenci, ki težje napredujejo,
 • odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

Učiteljski zbor je najširši strokovni organ šole, ki bo deloval skozi vse šolsko leto:

 • delovne seje oziroma dogovori bodo tedenski ali po potrebi, glede na tekočo problematiko, bo učiteljski zbor poskušal sprotno usklajevati vso vzgojno-izobraževalno delo,
 • ocenjevalne konference bodo potekale v skladu s koledarjem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport po dveh ocenjevalnih obdobjih, to je 29. januarja in 15. oziroma 24. junija,
 • v šolskem letu pa so predvidene tudi študijske konference, na katerih bomo obravnavali aktualne strokovne teme.

Praviloma se učiteljski zbor sestaja mesečno, vsak zadnji  četrtek v mesecu, po potrebi tudi večkrat. Teme na sejah  učiteljskega zbora so različne, dvakrat na leto so v skladu s šolskim koledarjem tudi ocenjevalne konference. Na vsaki seji je obvezen pregled realizacije nalog iz prejšnjega meseca, načrtovanje aktivnosti za naslednji mesec in posebnosti po razredih. Ostale točke dnevnega reda so prilagojene trenutnim potrebam in vzgojno-izobraževalnega procesa.

Oddelčni učiteljski zbor

Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku.

Naloge oddelčnega učiteljskega zbora:

 • obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku,
 • oblikuje program za delo s tistimi, ki težje napredujejo,
 • odloča o vzgojnih ukrepih
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

Strokovni aktivi

V šolskem letu 2023/2024 na šoli deluje 5 strokovnih aktivov:

Aktiv Vodja aktiva
OŠ NIS in OPB OŠ NIS Vlasta Lekše
PP in OPB PPVI Nataša Libenšek
Mobilna služba Veronika Simončič
ŠSS Lucija Lubšina

Aktivi pripravijo načrt dela za tekoče šolsko leto v skladu z osnovnimi cilji delovanja aktivov:

 • načrtovanje projektnega dela, dni dejavnosti, šole v naravi in ekskurzij,
 • načrtovanje roditeljskih sestankov (oblikovanje predlogov za teme in vsebine),
 • oblikovanje predlogov za nabavo opreme, učbenikov, šolskih pripomočkov,
 • načrtovanje prednostnih nalog, predlogi za praznovanje pomembnejših dni na šoli,
 • oblikovanje kriterijev ocenjevanja in preverjanja, oblikovanje načrta preverjanja in ocenjevanja,
 • priprava letnih načrtov in njihova uskladitev z učnimi načrti (posodobitev učnih načrtov),
 • analiza vzgojnega in izobraževalnega dela, sodelovanje z ostalimi aktivi, šolsko svetovalno službo, oblikovanje skupnih predlogov za sestanke študijskih skupin,
 • strokovno izpopolnjevanje, izobraževanje in profesionalni razvoj strokovnih delavcev, priprava predloga izobraževanja strokovnih delavcev,
 • aktivnosti med predmetnega načrtovanja in izvajanja pouka,
 • načrtovanje medsebojnih hospitacij,
 • načrtovanje dodatnega in dopolnilnega pouka,
 • načrtovanje dela za učitelje pripravnike, mentorstvo študentom.
 • sodelovanje med aktivi, s šolsko svetovalno službo in vodstvom šole
 • vodenje dokumentacije

Razrednik

Naloge razrednika:

 • vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora,
 • analizira vzgojne in učne rezultate oddelka,
 • skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev,
 • sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo,
 • odloča o vzgojnih ukrepih ,
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

 

Dostopnost